REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád pro spotřebitele

1. Poučení o právech z vadného plnění a reklamační řád pro spotřebitele

 1. Tento reklamační řád platí pro zboží dodávané společností Verpen Electric s.r.o., se sídlem Husova 957/70, 431 91 Vejprty, IČ: 09449988, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. oddíl C, vložka 45799 vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, e-mail: eshop@verpen.cz, telefonní číslo: 705 878 178 (dále jen „Prodávající“).
 2. Tento reklamační řád. Toto poučení a navazující reklamační řád se výhradně uplatní pro nákup zboží, které nebude předmětem další podnikatelské činnosti a tudíž se nevztahuje na případy, kdy práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující, který uzavřel kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Podnikatel“).
 3. Toto poučení a navazující reklamační řád jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupujícím, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolení uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“).
 5. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího Spotřebitel souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

 1.   Uplatnění práv z vad – Reklamační řád
  1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy věc převzal,
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

                       2. Prodávající neodpovídá Spotřebiteli za vady v těchto případech:                                  

 1. je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 2. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Spotřebitelem,
 3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 4. je způsobena Spotřebitelem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Spotřebitele či mechanickým poškozením,
 5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 1. Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění

 

 1. Prodávající při prodeji zboží odpovídá za to, že ke dni prodeje zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a funkčnosti (§ 2161 OZ). Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od jeho převzetí.
 2. Zboží musí být ke dni prodeje bez vad a musí odpovídat technickým normám.

 

 1. Postup při uplatnění práva z vadného plnění

 

 1. Spotřebitel vypíše průvodní list k reklamovanému zboží, kde uvede zejména
  1. Typ zboží a jméno výrobce;
  2. Objednací, případně sériové číslo výrobku, totožné s čísly uvedenými v záručním listě;
  3. Informace o skutečnosti, zda je vada uplatněna v zákonné lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění;
  4. Popis toho, jak se vada projevuje;
  5. Identifikaci Spotřebitele a kontakt (telefon, e-mail) nezbytný k vyřízení agendy;

 

 1. Spotřebitel může uplatnit vady zboží na provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované Zboží.
 2. Během reklamačního procesu je komunikováno na e-mail, který Spotřebitel uvede, případně je zasílána sms, není-li dohodnuto jinak. 
 3. Spotřebitel může zaslat řádně zabalené zboží na adresu Prodávajícího. K reklamovanému zboží je Spotřebitel povinen přiložit doklad o zaplacení (daňový doklad) a písemné sdělení o důvodu, pro který uplatňuje práva z vad, včetně zvoleného způsobu vyřízení reklamace. Zvolený způsob vyřízení reklamace není Spotřebitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu Prodávajícího.
 4. Náklady na dopravu nese Spotřebitel sám. Reklamované zboží zaslané Spotřebitelem na dobírku nebude ze strany Prodávajícího přebráno a bude vráceno zpět Spotřebiteli na jeho náklady.
 5. Byla-li však reklamace uznána jako oprávněná, má Spotřebitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné náklady (např. na zaslání zboží). Žádost o úhradu těchto nákladů musí být uplatněna nejpozději do 1 měsíce od uběhnutí lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění.
 6. Po přijetí reklamovaného zboží je provedeno bezodkladně posouzení vady a sdělení výsledku posouzení oprávněnosti reklamace Spotřebiteli nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 
 7. V případě, že bylo zboží shledáno vadné, je reklamační proces mezi Prodávajícím a Spotřebitele uzavřen ve lhůtě 30 dnů od uplatnění práva z vad. Lhůta dle předchozí věty neběží v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, doklad o zaplacení apod.). Prodávající je povinen vyžádat si doplnění podkladů od Spotřebitele v nejkratší možné lhůtě.
 8. V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, je o tom Spotřebitel informován za účelem dosažení individuálního postupu. 
 9. Není-li reklamace ve lhůtě dle předchozího článku reklamačního řádu vyřízena, má Spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny.
 10. Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem uplatnění práva z vad (reklamace) a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Způsob vyřízení reklamace
  1. Spotřebitel může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
  2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel rovněž právo od smlouvy odstoupit.
  3. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
  4. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
 2. Ukončení procesu reklamace
  1. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Spotřebitel oprávněně požaduje jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašle Prodávající Spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zpět nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy bylo Spotřebiteli zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace. Peněžní prostředky zašle Prodávající zpět Spotřebiteli stejným způsobem, kterým je obdržel, ledaže Spotřebitel určí jinak.
  2. Spotřebitel je povinen převzít reklamovaný výrobek nejpozději do 1 měsíce po termínu vyřízení reklamace nebo po vyrozumění ze strany Prodávajícího. Po uplynutí této lhůty je Prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 180,- Kč.
  3. Pokud si Spotřebitel nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
  4. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
 3. Životnost spotřebního zboží
  1. V případě, že je na zboží na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží uvedena doba životnosti nebo trvanlivosti nebo použitelnosti, trvá záruční doba vždy jen do doby trvanlivosti nebo životnosti nebo použitelnosti, jež je uvedena na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží (např. baterie, různé druhy osvětlení a podobné). K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky. 
 4. Závěr
  1. Práva Spotřebitele vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

 

Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby

Tento reklamační řád platí pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupené podnikatelem či právnickou osobou u zboží dodávané společností Verpen Electric s.r.o., se sídlem Husova 957/70, 431 91 Vejprty, IČ: 09449988, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. oddíl C, vložka 45799 vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, e-mail: eshop@verpen.cz, telefonní číslo: 705 878 178 (dále jen „Prodávající“). 

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
 • je v ujednaném množství;
 • odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý;
 • za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost a ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní, nebude-li individuálně sjednáno jinak.

 • Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

2. Práva kupujícího z vadného plnění

 • Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.
 • Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:
 1. odstranění vady dodáním nové věci;
 2. přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 3. odstoupení od smlouvy.
  • Pokud je vada zbožínepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
 4. odstranění vady; nebo
 5. přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

Přiměřenou slevu z kupní ceny může kupující požadovat pouze tehdy, pokud není možné vadu odstranit opravou věci, případně dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.

Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

 • Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:
 1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. kupující použil věc ještě před objevením vady;
 3. kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo‑li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

 • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.
 • Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
 1. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 2. vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej kupující převzal;
 3. věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší c ena sjednána; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

4. Postup při reklamaci

 • Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
 • Závazný postup při reklamaci:
 1. pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;
 2. kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
 3. reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 4. kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiným dokument prokazující koupi zboží.
 • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.
 • V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.